วันพฤหัสบดี, 15 เมษายน 2564

ตัวอย่าง เอกสารแนวทางการพิจารณารางวัล “คุรุสดุดี”

แบบเสนอชื่อและเอกสารประกอบการพิจารณารางวัล “คุรุสดุดี”

แบบเสนอชื่อและเอกสารประกอบการพิจารณารางวัล “คุรุสดุดี”

1. งานนำเสนอผลงาน (Presentation) สำหรับนำเสนอต่อหน้ากรรมการ เวลานำเสนอประมาณ 15 นาที

www.slideshare.net/slideshow/embed_code/42515411

2. แบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (เอกสารหมายเลข 2) และแบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข 3)

www.slideshare.net/slideshow/embed_code/42515545

3. แบบสรุปผลงานดีเด่น 1 ข้อ (พิจารณาจากจรรยาบรรณผู้ประกอบการวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 ข้อ) ผู้ส่งเลือกข้อ 3

www.slideshare.net/slideshow/embed_code/42515770

ที่มา facebook.com/benpombung/


Loading...