วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

แจกไฟล์โครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

แจกไฟล์ชื่อโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข แผนงานวิชาการ

1. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา

2.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอก สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

3. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการนำไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพื้นที่

เป้าหมาย

– ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน มีจิตสำนึกร่วมกันในการดูแลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข

– ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนา มีจิตสำนึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข

– นักเรียน มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 25 เฉลี่ย: 4]
31 ความคิดเห็น

ขอนำไปปรับใช้ภายในสถานศึกษาค่ะ

ภาณุวงศกรณ์ จรัสแสง เมื่อ 06/12/2020 10:45

ขอไฟล์โครงการสถานศึกษาสีขาวเพื่อนำไปทำโครงการและพัฒนาโรงเรียนครับ

ขอไฟล์โครงการสถานศึกษาสีขาวเพื่อนำไปปรับทำโครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดครับ

เด่นศักดิ์ เมื่อ 06/12/2020 10:45

ขอนำไปปรับใช้ในสถานศึกษาครับ

พิภพ เมื่อ 06/12/2020 10:45

ขอบคุณครับ

นายสุรศักดิ์ พุทธชาติ เมื่อ 06/12/2020 10:45

ขอไฟล์เพื่อนำไปปรับใช้กับสถานศึกษาได้ไหมครับอาจารย์

นายทัศรัญ อุปครราช เมื่อ 06/12/2020 10:45

ขอไฟล์เพื่อนำไปปรับใช้กับสถานศึกษาหน่อยครับ

ยินดีมากๆครับ

นางภิรมย์ ภิรมย์นาค เมื่อ 06/12/2020 10:45

ขอความอนุเคราะห์ไฟล์เพื่อนำไปปรับใช้กับสถานศึกษาค่ะอาจารย์

ปรียาภรณ์ เมื่อ 06/12/2020 10:45

ขอไฟล์ เพื่อเป็นแนวทางค่ะ

ดาวน์โหลดได้เลยครับ

อรษา มีสิทธิ์ เมื่อ 06/12/2020 10:45

ขอไฟล์ เพื่อเป็นแนวทางค่ะ

ปานชนก เมื่อ 06/12/2020 10:45

ขอไฟล์เพื่อเป็นแนวทางค่ะ

วิทยา เขียวภักดี เมื่อ 06/12/2020 10:45

ขอไฟล์เป็นต้นแบบครับ

สามารถดาวน์โหลดได้เลยครับ

นางภิรมย์ ภิรมย์นาค เมื่อ 06/12/2020 10:45

ขอมาเป็นแนวทางในการปรับใช้ใน กศน.อำเภอเมืองศรีสะเกษ ค่ะ

สามารถดาวน์โหลดได้เลยครับ

นางสิริมณี ทองพิทักษ์ เมื่อ 06/12/2020 10:45

ขอไฟล์ได้ไหมค่ะ เพื่อเป็นแนวทางค่ะ

สามารถดาวน์โหลดได้เลยครับ

นางสาววันเพ็ญ พรมโคตร เมื่อ 06/12/2020 10:45

ขอไฟล์เพื่อไปปรับใช้ค่ะ

ดาวน์โหลดได้เลยครับ

นางสาวตรีนุช นันทะเกตุ เมื่อ 06/12/2020 10:45

จะขอไฟส์เพื่อนำไปปรับใช้ดรงเรียนสีขาวค่ะ ขอบคุณค่ะ

ดาวน์โหลดได้เลยครับผม

วลัยรัตน์ เมื่อ 06/12/2020 10:45

ขอบพระคุณมากค่ะ

ปวริศา พิกุล เมื่อ 06/12/2020 10:45

ขอไฟล์เพื่อนำไปปรับใช้ในโรงเรียนค่ะ

ยินดีครับผม

กิตติยา เมื่อ 06/12/2020 10:45

ขอไฟล์บ้างค่ะ

ดาวน์โหลดได้เลยครับ