วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

สรุป ว21

สรุป ว21 ครูสายบัว :: 07.09.2653 ⭐ ณ จุดอบรมร้อยเอ็ด

อ้างอิงที่มา https://web.facebook.com/krukiikz/posts/3281875115232611

🚩 STEP 1 : 1. ทำบันทึกข้อความ “ขอรับการกลั่นกรอง ตรวจสอบเอกสาร ตามแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) ปีการศึกษา….. ”2. ออกคำสั่งโรงเรียน “แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง” – กรรมการกลั่นกรอง 3 คน (ไม่ใช่ ผอ.) อาจจะเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนหรือให้ครูในโรงเรียนเป็นผู้ประเมินได้ เช่น หัวหน้ากลุ่มสาระฯ3. ประกาศชั่วโมงการปฏิบัติงาน4. มีคำสั่งสอน ขั้นต่ำ 12 ชม./สัปดาห์ ชั่วโมงปฏิบัติงาน คศ.2,3 = 800 ชม./ปี / คศ.4 = 900 ชม./ปี5. มีชั่วโมงพัฒนา ไม่น้อยกว่า 12 ชม./ปี -> รวม 100 ชม./ปี – ต้องอบรมต่อเนื่องทุกปี อบรมเกินได้ แต่ไม่สามารถทดแทนปีอื่นๆได้6. มีชั่วโมง PLC 50 ชม./ปี → โรงเรียนทำ “บันทึกข้อความ ขอจัดตั้งชุมนุม PLC” และทำ “รายงาน PLC”7. **ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันยื่นคำขอ

🚩 STEP 2 : จัดทำเอกสาร “วฐ.2” คล้ายๆรูปเล่ม SAR ค่ะ แต่ให้ทำตามแบบฟอร์ม วฐ.2 โดยแนบเอกสารหลักฐานตามตัวชี้วัด✔ (ทำเก็บไว้รายปี) ยังไม่ต้องเข้าเล่มวฐ.2 = ควรลงวันที่ 15 พ.ค. 63 (รอบปีนั้นๆ)เอกสารกรรมการประเมิน วฐ2 ลงวันที่ปัจจุบันที่ประเมิน เช่น ครูกิ๊กประเมิน 25 สิงหาคม 2563เอกสาร วฐ.2 ทุกอย่างต้องมีการเซ็นรับรองทุกแผ่น ทั้ง ตนเอง และ ผอ. (ทำตราปั๊มชื่อ+ตำแหน่งไว้ได้)

🚩 STEP 3 : 🔥 จัดทำแฟ้ม 13 ตัวชี้วัด! และแนบเอกสารต่างๆตามหัวข้อในแฟ้มให้ครบถ้วน* ▶ ตัวอย่างปกแฟ้ม ว21และตัวชี้วัด -> https://anyflip.com/jgwpt/xxse✔แฟ้มตัวชี้วัดที่ 1.1 กรณีมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่เราดูแล ให้แนบคำสั่งครูพี่เลี้ยง (ด้านหลักสูตร) และรายงานเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาหรือแนะนำในการใช้หลักสูตร✔แฟ้มตัวชี้วัดที่ 1.5 “งานวิจัยในชั้นเรียน” ควรมี 5 บท* → วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง

🚩 STEP 4 :▶ ปีที่ 1-5 เมื่อประเมินเสร็จ เก็บเอกสาร วฐ.2 รายปีไว้ทุกปี ยังไม่ต้องส่งเขต เป็นการประเมินภายในโรงเรียนโดยคณะกรรมการกลั่นกรองและผอ. ** เก็บไว้ดีๆห้ามหาย ยังไม่ต้องเข้าเล่มค่ะ **▶ ปีที่ 4-5 เตรียมทำผลงานวิชาการ (เชี่ยวชาญ) ทำ 2 เรื่อง ** ควรตรงกับวิชาเอกที่สอน‼– รายงานวิจัย R&D 1 เรื่อง‼– รายงานวิจัยในชั้นเรียน 1 เรื่อง** คศ.2 และ คศ.3 ไม่ต้องมีผลงานวิชาการ

🚩 STEP 5 : **การส่งเล่มที่เขต ตอนครบ 5 ปี**▶ คศ.2,3 ส่งปีการศึกษาละ 2 ชุด วฐ.1 ส่งปีที่ 5 = 2 เล่มวฐ.2 ปีละ 2 เล่ม = (5 ปี รวม 10 เล่ม) วฐ.3 ส่งปีที่ 5 = 2 เล่ม** ไม่ต้องส่งผลงานวิชาการค่ะ ** 😇▶ คศ.4 (เชี่ยวชาญ) ส่งปีการศึกษาละ 4 ชุด วฐ.1 ส่งปีที่ 5 = 4 เล่มวฐ.2 ปีละ 4 เล่ม = (5 ปี รวม 20 เล่ม) วฐ.3 ส่งปีที่ 5 = 4 เล่ม🔥 ส่งผลงานวิชาการ 2 เรื่อง อย่างละ 4 เล่ม 🔥‼ วฐ.3‼ผู้ที่จะเซ็นต้องมีวิทยฐานะสูงกว่า โดยต้องทำหนังสือไปที่เขตเพื่อขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแบบสรุป แล้วเขตจะทำหนังสือไปที่ กศจ. แต่งตั้งครูที่มีคุณสมบัตินั้นๆ (เช่น สรรหาครู คศ.4 กรณีประเมินเชี่ยวชาญ) มาเป็นกรรมการประเมิน เมื่อครบ 5 ปี

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]