วันอังคาร, 27 กันยายน 2565

ดาวน์โหลด คู่มือปฏิบัติงาน ว.21

ดาวน์โหลด คู่มือปฏิบัติงาน ว.21

ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติว่า “การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อนเป็นวิทยฐานะใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความประพฤติด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชำนาญความเชี่ยวชาญผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด” ก.ค.ศ. ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งงครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งงครูได้มีการสั่งสมความชำนาญและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ครู ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู (ว 22/2560) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ข้อ 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยให้ประเมินตนเองตามแบบ ที่ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี ตามแบบที่ส่วนราชการกำหนด และเข้ารับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ฉะนั้น ก่อนจะเลือกหลักสูตรคูปองครูครูจะต้องประเมินตนเอง จัดทำแผนพัฒนาตนเอง เพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติหลักสูตร ตาม ID Plan สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิรูปประบบการพัฒนาครูเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ( พ.ศ.2560 – 2579) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ) มีนโยบายพัฒนาครูเพื่อเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ โดยจัดสรรงบประมาณให้ข้าราชการครูคนละ 10,000 บาทต่อไป สำหรับการอบรมพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองและสพฐ. คัดเลือกหลักสูตรการพัฒนา

ดาวน์โหลด คู่มือปฏิบัติงาน ว.21

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
2 ความคิดเห็น

[…] ดาวน์โหลด คู่มือปฏิบัติงาน ว.21 tags: ว21สรุปผลการประเมินผลงานเอกสารแนบท้าย วฐ. 3 […]

[…] ดาวน์โหลด คู่มือปฏิบัติงาน ว.21 tags: ว21สรุปผลการประเมินผลงานสรุปผลย้อนหลัง 5 ปีเอกสารแนบท้าย วฐ. 3 […]