วันเสาร์, 15 สิงหาคม 2563

แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน 2563

แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน 2563 เชิญโหลดแบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อนำไปใช้คัดกรองนักเรียนยากจนครับ

การเยี่ยมบ้านนักเรียน คือ วิธีศึกษาและเก็บข้อมูลของครู โดยการไปเยี่ยมพบปะกับผู้ปกครองและนักเรียนที่บ้านของนักเรียนตามที่นัดแนะนำกันไว้ล่วงหน้า ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อ – ให้ครูได้เห็นสภาพครอบครัวและความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียน – เรียนรู้เจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครู โรงเรียน และตัวนักเรียน

ดาวน์โหลด http://files.filesthaischool0.com/uppic/92100340/news/92100340_1_20190606-131154.pdf


Loading...