แนวทางการจัดการสอนออนไลน์ในภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

เตรียมเครื่องมือให้พร้อม ครูควรคัดเลือกเครื่องมือออนไลน … อ่านเพิ่มเติม แนวทางการจัดการสอนออนไลน์ในภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19