วันเสาร์, 17 เมษายน 2564

แบบฟร์อม กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน

แบบฟร์อม กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน

รูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพ่ื่อ เป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตน ให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็น สุข

โดยใช้ขั้นตอนกระบวนการ วิธีการ คือ ประชุมชี้แจง วัตถุประสงค์ผู้เกี่ยวข้อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ รับผิดชอบ รับสมัครประชาสัมพันธ์หาเสียงและนาเสนอ นโยบาย ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่งตั้งประธานนักเรียน พร้อมทั้งให้ประธานนักเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ในแต่ละฝ่าย เพื่อกำหนดนโยบายให้นักเรียนได้ปฏิบัติโดยมีครูเป็นที่ปรึกษา

สุดท้ายสรุปผลงานในรอบปีการศึกษา และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข

ดาวน์โหลดเอกสาร


Loading...