วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

ดาวน์โหลดหน้าปกรายงาน SAR

14 ธ.ค. 2019
12866

ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการทำ SAR แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วันนี้ทางด้านเว็บไซต์ครูเชียงรายดอทเน็ตก็เลยจะมาแจกหน้าปก SAR ให้ได้ดาวน์โหลดหน้าปกไปใช้งานกันครับผม

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน ตลอดจนการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเองของครู ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้เพื่อนำเสนอให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียน ตลอดจนนำข้อมูลสารสนเทศ ที่ได้จากครูไปสู่การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

              ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนช่วยเหลือ สนับสนุน ให้การดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรอบปีการศึกษา ประสบผลสำเร็จด้วยดี หวังว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ในปีต่อ ๆ ไปให้ดียิ่งขึ้น

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลบุคลากร
1.2 การดำรงตำแหน่งวิทยฐานะ
1.3 ผลงานและรางวัลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

ตอนที่ 2 ข้อมูลการพัฒนาตนเอง
2.1 การเข้าร่วม อบรม ประชุม และสัมมนา
2.2 งานวิจัย/งานวิจัยในชั้นเรียน

ตอนที่ 3 การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3.1 การจัดการเรียนรู้
3.2 หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
3.3 ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3.4 การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน วิทยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.5 ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เชิญมาให้ความรู้แก่ครู และนักเรียน

ตอนที่ 4 ผลปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่/ภารกิจ
4.1 พฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรณชยาบรรณวิชาชีพครู
4.2 ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ตอนที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/คุณภาพผู้เรียน
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.2 ผลงานของนักเรียนที่ฝึกสอน/เป็นที่ปรึกษา

ตอนที่ 6 แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
6.1 สรุปผลการดำเนินงาน
6.2 แนวทางการพัฒนาในอนาคต
6.3 ความต้องการและการช่วยเหลือ
6.4 จุดเด่นและจุดควรพัฒนา
6.5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ภาคผนวก

ดาวน์โหลดหน้าปกรายงาน SAR

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]

2 ความคิดเห็น
ยุภา ดุลยาภรณ์ เมื่อ 14/12/2019 12:11

สวยถูกใจ