วันเสาร์, 20 สิงหาคม 2565

ดาวน์โหลดคู่มือโปรแกรม LogbookTeacher

คู่มือบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) เป็นเอกสารที่สํานักงาน ก.ค.ศ. จัดทําขึ้นสําหรับข้าราชการครู สายงานการสอน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ในการบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา เพื่อประกอบการเสนอขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะในการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) สําหรับข้าราชการครู สายงานการสอนตามคู่มือนี้สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้ใช้การบันทึกลงในโปรแกรมไฟล์ ที่ชื่อว่า “LogbookTeacher”
ซึ่งต้องเปิดผ่านโปรแกรม Microsoft Excel For Windows โดยท่านสามารถ Download ได้ที่
เว็บไซต์ http://www.otepc.go.th/LogbookTeacher

ดาวน์โหลดคู่มือ 

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]