วันเสาร์, 11 กรกฎาคม 2563

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.6 10 ข้อพร้อมเฉลย

คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศใด
ก. อังกฤษ
ข. สหรัฐอเมริกา
ค. ญี่ปุ่น
ง. จีน

2. อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยเริ่มได้รับความนิยมเมื่อใด
ก. พ.ศ. 2535
ข. พ.ศ. 2536
ค. พ.ศ. 2537
ง. พ.ศ. 2538

3. จุดเริ่มแรกของอินเตอร์เน็ตจำกัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้กลุ่มใด
ก. ทหาร ตำรวจ
ข. นักธุรกิจ
ค. แพทย์ พยาบาล
ง. ครู นักการศึกษา

4. ข้อใดบอกความหมายของอินเตอร์เน็ตได้ถูกต้องที่สุด
ก. กลุ่มของคอมพิวเตอร์
ข. ไซเบอร์สเปซ
ค. เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ง. การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง

5. ไซเบอร์สเปซ Cyberspace เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
ก. เน็ตเวิร์ก
ข. เน็ตเวิร์กซิสเต็ม
ค. คอมมิวนิเคชั่น
ง. อินเตอร์เน็ต

6. ถ้าท่านต้องการสนทนากับเพื่อนทางอินเตอร์เน็ต ท่านจะใช้บริการส่วนใด
ก. E-mail
ข. Telnet
ค. Chat
ง. Gopher

7. การใช้อินเตอร์เน็ตในการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่าอะไร
ก. การส่งข้อมูล
ข. การส่ง email
ค. การโอนถ่ายข้อมูล
ง. การแลกเปลี่ยนข้อมูล

8. บริการด้าน E-Commerce หมายถึง
ก. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ข. การส่งสารบนอินเตอร์เน็ต
ค. การพูดคุยหรือสนทนา
ง. การทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต

9. Line บริการ อะไร
ก. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ข. แชตส่งข้อมูล
ค. การทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต
ง. การแลกเปลี่ยนไฟล์งาน

10. บริการอินเตอร์เน็ตที่ผู้ใช้นิยมมากที่สุดคืออะไร
ก. อีเมล์
ข. เอ็นเตอร์เทน
ค. นิวส์กรุ๊ป
ง. อีคอมเมิร์ซ

เพิ่มเติม

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 20ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 20 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเลือกใช้ซอฟต์แวร์

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2

ส่งความเห็นที่ นิรนาม ยกเลิกการตอบ


Loading...