วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

10 พ.ค. 2015
10014

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

1. ข้อใด คือโทษทางวินัยของข้าราชการครู ฯ
ก. ตักเตือน
ข. ยกข้อกล่าวหา
ค. ตัดเงินเดือน
ง. พักราชการ

2. ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะหลักของครู
ก. การทำงานเป็นทีม
ข. การบริการที่ดี
ค. การพัฒนาผู้เรียน
ง. การพัฒนาตนเอง

3. ข้อใด ไม่มี ส่วนร่วมในการประเมินสมรรถนะครู
ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. เพื่อนครูในโรงเรียน
ค. ผู้บริหารสถานศึกษา
ง. ครูผู้สอน

4. สมรรถนะประจำสายงานของครูคือข้อใด
ก. การสร้างความร่วมมือกับชุมชน
ข. การพัฒนาผู้เรียน
ค. การจัดการเรียนรู้
ง. ถูกทุกข้อ

5. กรณีที่ร้องขอเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้มีอำนาจไม่อนุญาตสามารถร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพภายในกี่วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 35 วัน
ง. 40 วัน

6. ผู้ที่มีสิทธิ์ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องมีอายุกี่ปีเป็นอย่างน้อย
ก. 18 ปีบริบูรณ์
ข. 20 ปี
ค. 20 ปีบริบูรณ์
ง. ไม่จำกัดอายุ

7. บุคคลต่อไปนี้หากยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะต้องผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากำหนด
ก. ผู้ที่เป็นชาวต่างประเทศ
ข. ผู้ที่ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
ค. ผู้ที่เคยบกพร่องในศิลธรรมอันดีมาก่อน
ง. ผิดทุกข้อ

8. ข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายใดต่อไปนี้ หากไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย
ก. เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ค. ศึกษานิเทศก์
ง. ข้าราชการทุกคนควรมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

9. การเรียนแบบใดที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด
ก. เรียนจากการกระทำ
ข. เรียนจากง่ายไปหายาก
ค. เรียนจากรูปธรรมไปนามธรรม
ง. เรียนจากสิ่งใกล้ตัวไปหาไกลตัว

10. ผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วย“จรรยาบรรณวิชาชีพครู ”
ก. คุรุสภา
ข. ก.ค.ศ.
ค. สพฐ.
ง. กระทรวงศึกษาธิการ

11. ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ก. แบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ
ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ
ค. แบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ
ง. ถูกทุกข้อ

12. ครูตีเด็ก นักเรียน 5 ครั้ง พ่อแม่เรียกร้องเอาความผิด ถือว่าผิดจรรยาบรรณในข้อใด
ก. ต่อตนเอง
ข. ต่อวิชาชีพ
ค. ต่อผู้เรียน
ง. ต่อผู้รับบริการ

13. ครูที่ประพฤติผิดในทางชู้สาว หรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ตามข้อใด
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม

14. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จัดอยู่ในมาตรฐานใด
ก. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ค. มาตรฐานการปฏิบัติตน
ง. มาตรฐานตำแหน่งและประสบการณ์วิชาชีพ

15. เมื่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหมดอายุ จะต้องยื่นขอต่อใบอนุญาตก่อน ตามระยะเวลาในข้อใด
ก. 15 วัน
ข. ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ค. 90 วัน
ง. ไม่น้อยกว่า 180 วัน

16. ข้อใดคือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ก. ครู
ข. ผู้บริหารการศึกษา
ค. ศึกษานิเทศก์
ง. ถูกทุกข้อ

17. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูต้องผ่านการสอนไม่น้อยกว่ากี่ปี
ก. 1 ปี
ข. 2 ปี
ค. 3 ปี
ง. 4 ปี

18. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเตรียมความ พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
ก. ประเมินเป็นระยะๆ ทุก 3 เดือน
ข. การนับ 2 ปีให้นับแต่วันสั่งบรรจุ
ค. ไม่ให้นับเวลาที่ลาเกิน 90 วัน รวมเป็นเวลาเตรียมความพร้อม
ง. มีคณะกรรมการ จำนวน 3 คน

19. ข้อใดไม่มีสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือน
ก. บรรจุใหม่ 3 เดือน 15 วัน
ข. ลาป่วยรักษานาน 60วันทำการ
ค. ลาคลอดบุตรไม่เกิน90 วันทำการ
ง. ลากิจส่วนตัวไม่เกิน 23วันทำการ

20. ตำแหน่งตามมาตรา 38 ก. เรียกว่าอะไร
ก. ตำแหน่งข้าราชการครู
ข. ตำแหน่งมีหน้าที่เป็นผู้สอน
ค. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ง. ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]
1 ความคิดเห็น
การุณ เมื่อ 10/05/2015 09:23

ขอความรู้เพิ่มอีกคับ