จรรยาบรรณวิชาชีพครู 5 ด้าน 9 ข้อ

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 จ … อ่านเพิ่มเติม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 5 ด้าน 9 ข้อ