ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเลือกใช้ซอฟต์แวร์

1. ข้อใดหมายถึงข้อมูล

ก.   สิ่งต่างๆ ที่เรารับรู้ได้                                     ข.  สิ่งที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

ค.   ข้อความที่อยู่ในหนังสือเรียน                            ง.   ข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันว่าถูกต้อง

2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่ดีของข้อมูล

ก.  มีความสวยงาม                                              ข.  มีความถูกต้อง

ค.  มีความทันสมัย                                               ง.   มีความน่าเชื่อถือ

3. ข้อใดหมายถึงสารสนเทศ

ก.  ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล                              ข.  ข้อมูลที่มีจำนวนมากที่สุด

ค.  ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว                           ง.   ข้อมูลที่ใช้ในคอมพิวเตอร์

4. โปรแกรม photoshop เป็นโปรแกรมประเภทใด

ก.  โปรแกรม กราฟิก และรูปภาพ                            ข. โปรแกรมเว็บบราวเซอร์

ค.  โปรแกรม ดูหนังฟังเพลง                                  ง. โปรแกรมสแกนไวรัส

5. โปรแกรม photoscape เป็นโปรแกรมประเภทใด

ก. โปรแกรมสแกนไวรัส                                       ข. โปรแกรมเว็บบราวเซอร์

ค.  โปรแกรม ดูหนังฟังเพลง                                ง. โปรแกรม กราฟิก และรูปภาพ

6. โปรแกรม Firefox เป็นโปรแกรมประเภทใด

ก.  โปรแกรม กราฟิก และรูปภาพ                            ข. โปรแกรมเว็บบราวเซอร์

ค.  โปรแกรม ดูหนังฟังเพลง                                  ง. โปรแกรมสแกนไวรัส

7. โปรแกรม google chrome เป็นโปรแกรมประเภทใด

ก.  โปรแกรม กราฟิก และรูปภาพ                            ข. โปรแกรม ดูหนังฟังเพลง

ค.  โปรแกรมเว็บบราวเซอร์                                  ง. โปรแกรมสแกนไวรัส

8. โปรแกรม Internet Explorer เป็นโปรแกรมประเภทใด

ก.  โปรแกรม กราฟิก และรูปภาพ                            ข. โปรแกรมสแกนไวรัส

ค.  โปรแกรม ดูหนังฟังเพลง                                  ง. โปรแกรมเว็บบราวเซอร์

9. โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมประเภทใด

ก.  โปรแกรม สำนักงาน                                       ข. โปรแกรมเว็บบราวเซอร์

ค.  โปรแกรม ดูหนังฟังเพลง                                 ง. โปรแกรมสแกนไวรัส

10. โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภทใด

ก.  โปรแกรม ดูหนังฟังเพลง                         ข. โปรแกรมเว็บบราวเซอร์

ค.  โปรแกรม สำนักงาน                              ง. โปรแกรมสแกนไวรัส

11. โปรแกรม Microsoft Power Point เป็นโปรแกรมประเภทใด

ก.  โปรแกรม สำนักงาน                                       ข. โปรแกรมเว็บบราวเซอร์

ค.  โปรแกรม ดูหนังฟังเพลง                                  ง. โปรแกรมสแกนไวรัส

12. โปรแกรม Windows Media Player เป็นโปรแกรมประเภทใด

ก.  โปรแกรม สำนักงาน                                       ข. โปรแกรมเว็บบราวเซอร์

ค.  โปรแกรมสแกนไวรัส                                      ง. โปรแกรม ดูหนังฟังเพลง    

13. โปรแกรม GOM Media Player เป็นโปรแกรมประเภทใด

ก.  โปรแกรม สำนักงาน                                       ข. โปรแกรมเว็บบราวเซอร์

ค.  โปรแกรม ดูหนังฟังเพลง                                  ง. โปรแกรมสแกนไวรัส

14. โปรแกรม VLC Media Player เป็นโปรแกรมประเภทใด

ก.  โปรแกรม สำนักงาน                                       ข. โปรแกรม ดูหนังฟังเพลง

ค.  โปรแกรมเว็บบราวเซอร์                                  ง. โปรแกรมสแกนไวรัส

15. โปรแกรม Microsoft Security Essentials เป็นโปรแกรมประเภทใด

ก.  โปรแกรม สำนักงาน                                       ข. โปรแกรมเว็บบราวเซอร์

ค.  โปรแกรม ดูหนังฟังเพลง                                  ง. โปรแกรมสแกนไวรัส

16. โปรแกรม AVG AntiVirus เป็นโปรแกรมประเภทใด

ก.  โปรแกรมสแกนไวรัส                                       ข. โปรแกรมเว็บบราวเซอร์

ค.  โปรแกรม ดูหนังฟังเพลง                                  ง. โปรแกรม สำนักงาน

17. โปรแกรม Avast เป็นโปรแกรมประเภทใด

ก.  โปรแกรม สำนักงาน                                       ข. โปรแกรมเว็บบราวเซอร์

ค.  โปรแกรม ดูหนังฟังเพลง                                  ง. โปรแกรมสแกนไวรัส

18. โปรแกรมใดเป็นโปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ PDF

ก.  Adobe Reader                                          ข.  Windows Media Player

ค.  Essentials                                                ง.  Opera

19. โปรแกรมใดเป็นโปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ PDF

ก. Essentials                                                 ข.  Foxit Reader 

ค. Media Player                                             ง.  Windows Media Player

20. เว็บไซต์ใดที่ให้บริการ Social Network

ก. www.sanook.com                                       ข. www.kruchiangrai.net

ค. www.facebook.com                                    ง.  www.kapook.com

ข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 20 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ 20ข้อ พร้อมเฉลย