วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2563

กิจกรรมลูกเสือ

คณะลูกเสือแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังต่อไปนี้
1. ให้มีนิสัยสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
3. ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์
4. ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจการต่างๆ ตามความเหมาะสม
5. ให้รู้จักรักษา และส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ ดังนี้

วัตถุประสงค์เฉพาะของกิจการลูกเสือ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคำปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ
2. มีความสามารถ
– ช่วยตนเองได้ พัฒนาตนเองได้
– ช่วยผู้อื่น ช่วยชุมชน สิ่งแวดล้อม ช่วยชาติบ้านเมือง
– พัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสู่ความเป็นเลิศ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกิจกรรมลูกเสือ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
1. รักและเห็นคุณค่าในตนเอง
2. มีวินัย
3. ประหยัด
4. ซื่อสัตย์สุจริต
5. พึ่งตนเอง อุตสาหะ รักการทำงาน
6. อดทน อดกลั้น
7. กตัญญูกตเวที
8. กระตือรือร้น ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์
9. เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม
10.มีความเป็นประชาธิปไตย
11.รักสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
12.มีพลานามัยสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ

กระบวนการและวิธีการจัดกิจกรรม

กิจกรรมลูกเสือมุ่งเน้นวิธีการให้ลูกเสือได้เรียนรู้ด้วยการกระทำ โดยใช้ระบบหมู่เป็นสำคัญ กิจกรรมของลูกเสือจึงควรมีรูปแบบ ดังนี้
1. เรียนด้วยการกระทำ
2. ส่งเสริมให้ใฝ่รู้ ฝึกทักษะหาความรู้ ประสบการณ์ด้วยตนเอง
3. กระทำกิจกรรมด้วยกระบวนการกลุ่ม
4. กระทำกิจกรรมนอกห้องเรียน กลางแจ้ง สัมผัสกับธรรมชาติ
5. ฝึกคิด ตัดสินใจ ดำเนินงานอย่างมีระบบ
6. กิจกรรมสนุก เร้าใจ ท้าทาย ยั่วยุให้แสดงความสามารถที่มีอยู่ และแสดงความสามารถเหนือไปจากที่มีอยู่
7. การเล่น และเกมการแข่งขัน
8. เป็นการศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ ทดลอง
9. ฝึกทักษะ สร้างประสบการณ์ใหม่
10. เป็นกิจกรรมการช่วยเหลือ การให้บริการ การทำประโยชน์ การผลิต การสร้าง และการริเริ่มสร้างสรรค์
11. กิจกรรมลูกเสือต้องสอดคล้องตามวัย และสภาพแวดล้อม

โดยสรุป คือ การจัดมวลกิจกรรมลูกเสือจะต้องให้สอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักการ และวิธีการของกิจกรรมลูกเสือ จึงจะก่อให้เกิดคุณค่า คุณประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนอย่างแท้จริง

การวัดผลและประเมินผลกิจกรรม

การวัดผลและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ เป็นกระบวนการทดสอบความสามารถตามกระบวนการของลูกเสือ พฤติกรรมที่คาดหวังและพัฒนาการทางด้านคุณธรรม ดังนั้นการวัดผล และประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ
จึงต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนา หรือสร้างคุณธรรมและวินัยให้แก่ลูกเสือ และตรวจสอบการปฏิบัติตนตามกฎและปฏิญาณของลูกเสืออย่างสม่ำเสมอ

แนวการวัดผลและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ

1. การประเมินกิจกรรมลูกเสือในหลักสูตร เพื่อตัดสินการผ่านช่วงชั้นหรือจบหลักสูตร
– ประเมินก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อทราบคุณลักษณะพื้นฐานของลูกเสือแต่ละบุคคลตาม ความคาดหวังของหลักสูตร และกระบวนการลูกเสือ
– ประเมินระหว่างการจัดกิจกรรม เป็นการประเมินคุณภาพของคุณลักษณะ และพฤติกรรม ที่แสดงออกเป็นประจำ และต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมที่พึงประสงค์หรือคุณลักษณะ คุณธรรม และความมีระเบียบวินัย ตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
– ประเมินหลังการจัดกิจกรรม เพื่อทราบผลการพัฒนาคุณลักษณะ คุณธรรม และความ
มีระเบียบวินัย ตามอุดมการณ์ของลูกเสือรายบุคคล

2. การประเมินกิจกรรมพิเศษ เป็นการวัดและประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ หรือทักษะในกิจกรรมพิเศษของลูกเสือตามความสนใจ เมื่อลูกเสือมีความสามารถ หรือทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว จึงมีสิทธิประดับเครื่องหมายกิจกรรมพิเศษนั้นๆ ได้

เอกสารประกอบการค้นคว้า และเรียนรู้

1. หนังสือแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
3. ผังมโนทัศน์กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
4. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ.2535
ของสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
5. คู่มือการฝึกระเบียบแถวลูกเสือ ของสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
6. คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
7. คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือ ของมูลนิธิคณะลูกเสือแห่งชาติ

Loading...