วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2563

ขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

25 ก.ย. 2013
7725

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน มุ่งแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนเป็นครั้ง ๆ ไป เป็นการวิจัยปัญหาของผู้เรียนในชั้นเรียนของตนเอง เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนเฉพาะชั้นเรียนนั้นๆ  โดยการศึกษาวิเคราะห์ แสวงหาข้อมูลหรือพยายามดึงปัญหาในการเรียนการสอนออกมาและแสวงหาวิธีการเพื่อ   แก้ปัญหาดังกล่าวด้วยกระบวนการที่เชื่อถือได้ ขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน สามารถลำดับขั้นได้ดังนี้

ขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน เราก็จะพิจารณาผลจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 กำหนดวิธีการที่จะดำเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนาอย่างมีเหตุผล เราก็จะศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนำปัญหามาเชื่อมโยงกับทฤษฎีและหลักการต่าง ๆ , สร้าง/พัฒนานวัตกรรม,วางแผนการวิจัย,กลุ่มผู้เรียนที่ต้องได้รับการแก้ปัญหา,วิธีการและเครื่องมือ,การรวบรวมข้อมูล,การวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผล
และขั้นตอนที่ 5 เขียนรายงานการวิจัย เราก็จะชื่อเรื่อง/ประเด็นที่ทำการวิจัย,ที่มาของปัญหา หรือสิ่งที่ต้องการพัฒนา,เป้าหมายของการวิจัย,วิธีการหรือขั้นตอนสำคัญของการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา,ผลของการแก้ไขหรือพัฒนา,ข้อเสนอแนะ

พอจะสรุปได้ดังนี้ครับผม

Loading...