สรุปลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน

สรุปลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน มีดังนี้

ใครทำ ครู-อาจารย์เป็นคนทำ
ทำอะไร แก้ปัญหาผู้เรียนบางคนและบางเรื่อง
เริ่มที่ไหนและอย่างไร สังเกตเห็นผู้เรียนบางคนมีอาการผิดปรกติ
ทำที่ไหน ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ทำเพื่ออะไร แก้ปัญหาผู้เรียนบางคนและบางเรื่อง
การออกแบบการวิจัย แบบไม่ต้องเป็นทางการ
เครื่องมือวิจัย ไม่ต้องมีครูอาจารย์ คือเครื่องมือวิจัย
การระบุประชากร กลุ่มตัวอย่าง ไม่จำเป็นต้องมี
การสุ่มตัวอย่าง ไม่จำเป็นต้องมี
การเก็บข้อมูล 2-3 วัน
การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์เนื้อหา
เวลาใช้ทำวิจัย 2-3 วัน
ความยาวของรายงาน 1เรื่อง 2-3 หน้า ไม่เกิน 5 หน้า
ทำเมื่อไร ทำไปสอนไปพร้อมกัน
เสียค่าใช้จ่าย ไม่
อนาคตของผู้ทำ ครู-อาจารย์มืออาชีพ
ทำเพื่อใคร ผู้เรียน
จำนวนเรื่อง/ปี มากกว่า 100 เรื่องต่อปี
ผลงานเอาไปทำอะไร ความเป็นครู
ขอบเขตที่ทำ ในห้องเรียนในชั้นเรียน
เงื่อนไข ต้องการเป็นครู-อาจารย์ที่ดี  เตรียมสอนอย่างดี
ชื่องานวิจัย การแก้ปัญหานักเรียน 6 คน ป.2 บวกเลข สองหลัก ไม่ได้

สรุปอ้างอิงจาก(การทำวิจัยในชั้นเรียน (19 ก.พ.46)): http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~jutumpor/