ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย

การวิจัย (Research) อาจหมายถึง “การหาแล้วหาอีก” หรือหมายถึง การสอบสวน หรือตรวจตราความรู้ในแขนงใดแขนงหนึ่ง อย่างขยันขันแข็ง หรือหมายถึง การค้นหาความจริงอย่างต่อเนื่องและมีอุตสาหะ

การวิจัย (Research) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2493 หมายถึง การสะสม การรวบรวมการค้น การตรวจตรา การสอบสวน

พจน์ สะเพียรชัย กล่าวว่า “การวิจัย คือ วิธีแก้ปัญหาที่มีระบบแบบแผนเชื่อถือได้ เพื่อให้เกิดความรู้ที่เชื่อถือได้

อนันต์ ศรีโสภา กล่าวว่า “การวิจัย  เป็นกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้จากปัญหาที่ชัดเจนอย่างมีระบบ โดยมีการทดสอบสมมติฐานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในเรื่องนั้นๆ เพื่อนำไปพยากรณ์หรือสังเกตการเปลี่ยนแปลง เพื่อควบคุมสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้คงที่

เบสท์ (Best) ให้ความหมายไว้ว่า “การวิจัย  เป็นแบบแผนหรือกระบวนการวิเคราะห์อย่างเป็นปรนัย มีโครงสร้างที่เป็นระเบียบ มีการจดบันทึกรายงาน และสรุปผลเป็นเกณฑ์หรือทฤษฎีขึ้น เพื่อนำไปอธิบาย ทำนาย หรือควบคุมปรากฏการณ์ต่างๆ

เคอร์ลิงเจอร์ (Kerlinger) ให้ความหมายว่า “การวิจัย  เป็นการใช้ข้อมูลในการตรวจสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ธรรมชาติ โดยมีการควบคุมอย่างเป็นระบบสม่ำเสมอ

ที่มา : computer.pcru.ac.th/jitranan/App_STAT_2_52/IntoToResearch.doc

ที่มา : http://computer.pcru.ac.th/jitranan/