การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู

การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู

การเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งจะเป็น ผู้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน (มาตรา 23 มาตรา 73)

ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือเป็นความต้องการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผู้บังคับบัญชาโดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษา ที่ได้รับมอบหมาย อาจส่งหรืออนุญาตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลาไปศึกษาฝึกอบรม หรือวิจัย โดยให้ถือเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีสิทธิได้เลื่อนขั้นเงินเดือน (มาตรา 81)

ที่มา : พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547

Loading...