วันอาทิตย์, 6 ธันวาคม 2563

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด จะย้ายไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานการศึกษาอื่น ภายในเขตพื้นที่การศึกษา หรือต่างเขตพื้นที่การศึกษา ต้องได้รับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษาของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้าย (คล้ายโอนข้ามกรม) (มาตรา 59 วรรคหนึ่ง)

การย้ายผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีการประสานงานระหว่าง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่จะรับย้ายอนุมัติแล้ว ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งตามนั้น (มาตรา 59 วรรคสอง)การย้ายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้สั่งย้าย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. และให้ผู้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เกินสี่ปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้อยู่ต่อได้คราวละหนึ่งปี แต่ต้องไม่เกินหกปี (มาตรา 60)

ที่มา : พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แบบรายงานปะหน้าคำร้องขอย้าย เพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติ
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวอย่างการเขียนแบบคำร้องขอย้าย
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(กรณีปกติ)​ สังกัด​ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ กระทรวงศึกษาธิการ​ ป​ี​ 2563​
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี 2562
การย้ายข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561
Loading...