วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

การกำหนดหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

การกำหนดหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ให้เหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปได้กำหนดเป็น 6 เทคนิคของการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้

1. Selected Response หมายถึง ทดสอบปรนัยเลือกตอบ จับคู่ ถูกผิด

2. Constructed Response หมายถึง ทดสอบเติมคำ หรือเติมข้อความ เขียน Mind map

3. Essay หมายถึง เขียนบรรยาย เขียนเรียงความ  เขียนเล่าเรื่อง เขียนรายงาน

4. School Product/Performance หมายถึง การแสดงหรือการปฏิบัติในสถานศึกษา เช่น โต้วาที พูดสนทนาภาษาอังกฤษ ทดลองทางวิทยาศาสตร์ อ่าน… แสดงบทบาทสมมติ(Role play)… ประกอบอาหาร.. สืบค้นข้อมูล……(โดยใช้ internet ในโรงเรียน)

5. Contextual Product/Performance หมายถึง การแสดงในสถานการณ์จริง หรือสภาพชีวิตจริงนอกสถานศึกษา เช่น “สำรวจราคาพืชผักในตลาด สรุป และนำเสนอผลการสำรวจ” “สำรวจสินค้า OTOP สรุป และนำเสนอผลการสำรวจ” “สัมภาษณ์ชาวต่างประเทศ แล้วเขียนรายงานส่ง หรือนำมาเล่าให้เพื่อนนักเรียนฟังในชั่วโมง”

6. On-going Tools  หมายถึง เป็นหลักฐานแสดงการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่มีการประเมินผู้เรียนตลอดเวลา ทุกวัน เช่น ผู้เรียนบันทึกพฤติกรรม…….. หรือการสังเกตพฤติกรรม……ของผู้เรียนตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่น จนหลับนอนทุกวัน

ที่มา : www.kruchote.com/plan1.doc

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]