วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

องค์ประกอบของการเขียน Best Practices

Research

Best Practices จะมีประโยชน์เมื่อถูกเผยแพร่ให้เกิดการเรียนรู้ของคนในสถานศึกษาหรือ ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดังนั้น การเขียน Best Practices เพื่อเผยแพร่นี้จึงมีความคิดเห็น ซึ่งมีองค์ประกอบและแนวในการเขียนดังนี้

1)ความเป็นมา หรือข้อมูลทั่วไป เป็นการเขียนเพื่อสะท้อนสิ่งที่เป็นความคาดหวังของผู้ปกครองหรือชุมชนที่มีต่อสถานศึกษา และเพื่อให้เห็นบริบทสภาพทั่วไปของสถานศึกษา

2)การพัฒนาระบบคุณภาพของสถานศึกษา การเขียนต้องสะท้อนให้เห็นการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาดำเนินการอย่างไร และเชื่อมโยงกับความคาดหวังของผู้ปกครองและชุมชนอย่างไร ซึ่งเป็นการเขียนให้เห็นว่าผลงาน/ระบบงานที่เป็นเลิศนั้นดีอย่างไร (How) ซึ่งอาจเขียนโดยการแยกเป็น 2 ส่วน เช่น 1) ขั้นตอนการดำเนินงานหรือ Flow Chart (แผนภูมิ) ของระบบงานที่ทำ 2) วิธีการและนวัตกรรมที่เป็น Best Practices หรือ อาจเขียนบอกเล่าขั้นตอน การดำเนินงานจนสำเร็จเป็นผลงานที่ดีเลิศเป็นความเรียงก็ได้

3)Best Practices เป็นการเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศซึ่งเป็นข้อสรุปจากกิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลังในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษามีอะไรบ้าง และอธิบายว่า คืออะไรทำอย่างไร และทำทำไม

4) ผลการดำเนินการ เป็นการอธิบายผลที่เกิดขึ้นจาก Best Practices ตามตัวชี้วัดและความสำเร็จว่าส่งผลดีต่อคุณภาพสถานศึกษาอย่างไรบ้าง

5) ปัจจัยความสำเร็จ เป็นการนำเสนอผลการวิเคราะห์ว่า Best Practices เกิดขึ้นได้เพราะอะไร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง มีอะไรเป็นปัจจัยในระบบที่ทำให้วิธีปฏิบัติเหล่านี้ ดำรงอยู่ได้ ในระยะยาว ไม่ใช่การทุ่มเทเฉพาะกิจของสถานศึกษา

6) บทเรียนที่ได้รับ เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าสถานศึกษาเรียนรู้จากการทำงานตามวิธีปฏิบัติเหล่านี้อย่างไรบ้าง อะไรเป็นเคล็ดลับที่ดำเนินได้ประสบผลสำเร็จ รวมทั้งข้อพึงระวังมีอะไรบ้าง

Best Practices ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพที่จะเป็นสื่อในการเรียนรู้ หรือเป็นรูปธรรมของการทำงาน ซึ่งหากมีการนำ Best Practices ของแต่ละคน/โรงเรียนมาจัดเก็บรวบรวมเป็นคลังความรู้ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ เผยแพร่วิธีการทำงานหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ รวมทั้งเพื่อการเทียบเคียงคุณภาพ (Benchmarking) ของสถานศึกษา และเป็นแนวทางในการต่อยอดความคิดในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อไป

ที่มา : วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)ระพีพรรณ ศรีสุข ศน. สพท.บร.3

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]