การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling)

กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยการแบ่งแยกตามประเภทบุคลากร ใช้สูตรการคำนวณของ Taro  Yamane (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2547 : 36-38)

สูตร Taro  Yamane

เมื่อ

n   คือ  จำนวนตัวอย่าง

N  คือ  จำนวนประชากร

e   คือ  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง

จากจำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,063   คน และกำหนดให้ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.05 (ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%) สามารถคำนวณกลุ่มตัวอย่างที่ต้องใช้ในการศึกษาได้ดังนี้

สูตร Taro  Yamane 2

ดังนั้นจะได้กลุ่มตัวอย่างที่จะทำการสุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 364 ตัวอย่าง ซึ่งจะเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด