เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA)

เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA)    

อาเซียนตระหนักดีว่า ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาสันติภาพ  เสรีภาพและความมั่นคง  ดังนั้น  นอกจากความร่วมมือทางการเมือง  สังคม  การศึกษา  และวัฒนธรรมแล้ว  อาเซียนจึงมุ่งมั่นที่จะขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันมาโดยตลอด  ในปี  2535  ได้จัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟต้า (ASEAN Free Trade Area : AFTA) เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันโดยเร่งลดภาษีสินค้าและยกเลิกมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีในอาเซียน

วัตถุประสงค์                                                                   

1. สร้างความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน

2. ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

3. สร้างอำนาจต่อรอง

เป้าหมายหลัก

1. ลดภาษีสินค้าให้หมดไป

2. ยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีระหว่างกัน

อาเซียน  6  ประเทศ  คือ  ไทย  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  และบรูไน ลงนามจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน ปี  2535  และเริ่มดำเนินการลดภาษีปี 2536

การลดภาษีนำเข้า

ASEAN 6

ปี  2550                      :  80%ของสินค้าปกติ  ต้องลดภาษี  เหลือ  0%

ปี  2553                      :  สินค้าปกติทั้งหมดต้องลดภาษีเหลือ  0%   ยกเว้น สินค้าอ่อนไหวและอ่อนไหวสูง

CLMV

ปี  2546 – 2550         :  ลดภาษีสินค้าปกติเหลือ 0 – 5% ให้มากที่สุด ( 2546 เวียดนาม 2548  ลาว และพม่า 2550  กัมพูชา)

ปี  2558                     :  สินค้าปกติทั้งหมดต้องลดภาษีเหลือ  0%  ยกเว้น  สินค้าอ่อนไหวและอ่อนไหวสูง

 

* สินค้าอ่อนไหว        :  ภาษีไม่ต้องเป็น  0%  แต่ต้องไม่มากกว่า  5%  (sensitive  List)

* สินค้าอ่อนไหวสูง     :  ลดภาษีที่ต้องเจรจาตกลงกัน  (Highly  Sensitive List)

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]