ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน

ส่วนประกอบของวิจัยในชั้นเรียน

ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2542 มีคำว่า  “ การวิจัยในชั้นเรียน ”  ซึ่งระบุว่าครูเป็นผู้ทำการระบุดังกล่าวทำให้ต้องมาตีความว่า  การวิจัยในชั้นเรียนคืออะไร  และครูทำอะไรก่อนคือ ควรตั้งคำถามก่อนว่า  อะไรคือการวิจัย  สิ่งที่เรียกว่าวิจัยจะต้องประกอบด้วย

  1. มีปัญหาที่จะต้องวิจัยเท่านั้น
  2. ระบุสาเหตุได้
  3. มีวิธีการหาข้อมูลที่เชื่อถือได้
  4. มีการอภิปรายผลเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่/วิธีแก้ปัญหาแบบใหม่/คำตอบแบบใหม่

การวิจัยในชั้นเรียนคืออะไร  การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยของครู  อาจารย์  ซึ่งสังเกตพบว่านักเรียน/นักศึกษาบางคนมีปัญหาบางเรื่อง  และเมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาของนักเรียน/นักศึกษาบางคนดังกล่าว  ระบุได้หลายสาเหตุ  จึงเลือกสาเหตุที่ตนสามารถแก้ไขได้  หาวิธีแก้ไข (ซึ่งไม่ใช่วิธีสอนแบบเดิม) ดำเนินการแก้ไขไปพร้อมๆกับการสอนนักเรียน/นักศึกษากลุ่มใหญ่   จนปัญหาดังกล่าวได้รับการคลี่คลาย  จึงเขียนรายงานการวิจัยซึ่งมีความยาว 2 – 3 หน้า

ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียนฟรี ไปดูเป็นตัวอย่างได้ครับ)

สรุปการวิจัยในชั้นเรียน  คือ  การที่ครู/อาจารย์ทำการแก้ปัญหานักเรียน/นักศึกษาอ่อน (บางคน บางเรื่อง) เพื่อให้เรียนทันเพื่อน  หรือพัฒนานักเรียน/นักศึกษาเก่ง (บางคน  บางเรื่อง)    เพื่อให้ถึงศักยภาพสูงสุดของเขา

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้
[Total: 0 Average: 0]