วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

แนวคิดและความหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

studying

ความหมายด้านผู้เรียน หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม เน้นการปฏิบัติจริง การพัฒนากระบวนการคิด การมีอิสระในการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้

ความหมายด้านผู้จัด หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การเน้นประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นสำคัญ การเคารพในศักดิ์ศรี สิทธิของผู้เรียน โดยมีการวางแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้อย่างเป็นระบบ

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]