แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชุดที่ ๑ เรื่อง สระอะเปลี่ยนรูป ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้สาระที่ ๒ การเขียนและสาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดทำเพื่อฝึกทักษะการเขียนสะกดคำให้นักเรียนที่มีปัญหาการเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของภาษา สามารถเขียนสะกดคำได้ถูกต้องคล่องแคล่วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย

แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชุดที่ ๑ สระอะเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยเล่มนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้ลำดับขั้นตอนการฝึก สื่อ การวัดผลประเมินผลผู้จัดทำขอขอบคุณที่ปรึกษาทุกท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำในการจัดทำแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชุดที่ ๑ เรื่อง สระอะเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้เป็นแบบฝึกที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ต่อไป

วัชรินทร์ ลิ้มเจริญ

ดาวน์โหลด