วันพุธ, 30 กันยายน 2563

ระเบียบการติดอินทรธนูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระเบียบการติดอินทรธนูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ หน้า ๒๕-๒๖

ระเบียบการติดอินทรธนูของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

Loading...