วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564

ฐานข้อมูลด้านการศึกษา สพฐ.

10 ก.ค. 2013
1378
information
ฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ของสพฐ.
•ฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC
•ฐานข้อมูลครูและบุคลากร
•ฐานข้อมูลโรงเรียน
•ฐานข้อมูลผู้จบการศึกษาออนไลน์
•ข้อมูลสิ่งก่อสร้างและอาคารเรียนบนเว็บไซต์
•ข้อมูลครุภัณฑ์ทางการศึกษารายโรงเรียน
•ข้อมูลตัวชี้วัดทางการศึกษา (EFA)
•การนำเสนอผ่านระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)

 

นโยบายในการจัดทำข้อมูลของ สพฐ.

วางแผนการจัดเก็บข้อมูล ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและไม่เพิ่มภาระงาน
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
ส่งเสริมสนับสนุนระบบ Hardware
ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบ Software ให้มีประสิทธิภาพ

อ้างอิง : การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

Loading...