วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

ปฏิญญาอาเซียน

20 พ.ย. 2012
8894

ปฏิญญาอาเซียนมีสาระสำคัญกล่าวถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคม

รวมทั้งการยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อวางรากฐานความรุ่งเรืองให้กับอาเซียน

ให้คะแนนบทความนี้
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]