วันอังคาร, 9 สิงหาคม 2565

ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ สพฐ. พ.ศ. 2552

13 ส.ค. 2012
764

คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2552

บรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการและประพฤติตนของข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจำนวน 7 ข้อ ได้แก่

1. ความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ

2. การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

3. การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ

4. ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

5.การมุ่งมั่นสัมฤทธิ์ผลของงาน

6. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ

7. การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลด  ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ สพฐ. พ.ศ. 2552

 

รบกวนคลิกให้คะแนนโพสต์นี้ด้วยครับ
[รวม: 0 เฉลี่ย: 0]