วันพุธ, 19 กุมภาพันธ์ 2563

แนวข้อสอบ

ข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ 15 ข้อ พร้อมเฉลย
รวมข้อสอบชั้น ป.1 ทุกรายวิชา
ข้อสอบ O-NET 2561 พร้อมเฉลย
ข้อสอบวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
รู้จักการสอบใหม่ TGAT! สอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์
ข้อสอบก่อนเรียน ปรนัย 40 ข้อ เรื่องคอมพิวเตอร์
ข้อสอบศึกษานิเทศก์ พร้อมเฉลย
แจก Test Blueprint ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.6 เบื้องต้น พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา เรื่อง สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา เรื่อง การวิจัยการศึกษา 30 ข้อ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา เรื่อง การพัฒนาผู้เรียน พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา เรื่อง จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบบรรจุครู วิชาการศึกษา เรื่อง หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 30 ข้อ พร้อมเฉลย
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย
ใบความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปี 2561 ป.6 ม.3 ม.6
แจกฟรีหนังสือ Ebook เตรียมสอบครูผู้ช่วย
ข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย
แบบทดสอบก่อนเรียน โครงงานคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย
ข้อสอบ ธุรการโรงเรียน พร้อม เฉลย
ข้อสอบวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบครูธุรการ
ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในสถานศึกษา 
ข้อสอบ Active Learning กับการเรียนการสอน
Loading...