วันเสาร์, 24 ตุลาคม 2563

ความประพฤติและการปฏิบัติวิชาชีพครู

แนวทางการกรอกข้อมูลในแบบบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงานของครู
การประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
สรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา
จรรยาบรรณวิชาชีพครู มี 5 ด้าน 9 ข้อ ดังนี้
จรรยาบรรณครู 9 ประการ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู จากข้อบังคับ คุรุสภา
การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
การพัฒนาวิชาชีพ
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
ความสามารถในการอบรมความประพฤติของนักเรียน
แนวทางการประเมินการให้คะแนนและการแปลผลการประเมินสมรรถนะครู
ตรวจสอบสถานะใบประกอบวิชาชีพครู
คุณธรรมสำหรับครู และลักษณะครูที่ดี
ปฏิรูปการศึกษากับ 8 คุณธรรมพื้นฐานที่ควรปลูกฝัง
ขั้นตอนต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู
วินัยและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
แนวทางการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานครู
รายงานการประเมินตนเอง (T-SAR)
จรรยาบรรณในวิชาชีพครู
การใส่แฟ้มครูผู้ช่วยแบบใหม่
การปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
บทบาทและหน้าที่ของกลุ่มบริหารทั่วไปในโรงเรียน
วินัยครูและการดำเนินการทางวินัยครู
งบประมาณที่สถานศึกษา
แบบประเมินสมรรถนะครูผู้สอน
ตัวอย่าง เพาเวอร์พ้อยนำเสนอครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่ล่าสุด
แนวทางการเตรียมเอกสาร เพื่อรับการประเมินครูผู้ช่วยแบบใหม่
ความสำคัญของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู
จรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ. 2556
ความหมายของครู
Loading...