วันเสาร์, 15 สิงหาคม 2563

วิชาการศึกษา

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานเป็นฐาน
รายงานเยี่ยมบ้านนักเรียน
การเยี่ยมบ้านนักเรียน
การบริหารจัดการชั้นเรียน
ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้เพื่อส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
การทำงานของสมองกับการเรียนรู้ของมนุษย์
Brain-based Learning
การจัดการเรียนรู้ STEM Education ด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)
การนำ STEM Education มาใช้ในประเทศไทย
ความเป็นมาของ STEM Education
โครงงาน STEPs Project-based Learning
การจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM)
หลักในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
กำหนดเวลาเรียน ปีการศึกษา 2563
การปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
ความเป็นมาและความสำคัญของห้องเรียนกลับด้าน (The Flipped Classroom)
Model ของห้องเรียนแบบกลับด้าน Flipped Classroom
ห้องเรียนกลับด้าน Flipped classroom
แนวทางการจัดการเรียนการสอน COVID-19
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในสถานการณ์ COVID-19
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา
จุดมุ่งหมายของจิตวิทยาในกลุ่มพฤติกรรมศาสตร์
การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
การพิจารณาการเทียบโอนผลการศึกษา
การบริหารจัดการหลักสูตร
ความหมายของการคิดวิเคราะห์
เทคนิควิธีการสอนสร้างเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
เทคนิคการปูพื้นฐานให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ได้
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
แนวคิดนักจิตวิทยาทางการศึกษากลุ่มต่างๆ
ธรรมชาติของการเรียนรู้
Loading...