วันเสาร์, 15 สิงหาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือประเมิน ITA สำหรับสถานศึกษา
ดาวน์โหลด คู่มือปฏิบัติงาน ว.21
โครงการครูดีไม่มีอบายมุข และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563
โหลดหนังสือเรียนภาษาไทย แก้ว กล้า ป.1-ป.6
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ดาวน์โหลดแผนการสอน อักษรเจริญทัศน์
แจกใบงานวิทยาการคำนวณ ชั้น ม.1 จำนวน 34 ใบงาน
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน 2563
ดาวน์โหลด แบบฝึกหัด แก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไฟล์เวิร์ด
รายงานบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงานสายการสอน เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะหรือมีวิทยฐานะ
การเขียนหนังสือราชการ
แบบฟอร์มบันทึกการ นั่งสมาธิ ดื่มนม แปรงฟัน ออมเงิน
แผนการจัดการเรียนรู้ พว. ACTIVE LEARNING
แจกแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning
แจก PowerPoint Template COVID – 19
ไฟล์แผนการสอนหลักสูตรใหม่
แจกพื้นหลังแผ่นพับพร้อมตัวอย่าง
PDF สรุปมาตรการการเตรียมความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเปิดภาคเรียน
ดาวน์โหลด Flip e-Book หนังสือ 128 ปี กระทรวงศึกษาธิการ
คู่มือการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
แผนการสอนวิทยาการคํานวณ2563
ดาวน์โหลด เอกสารแนะแนวการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานไทยชนะ
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
แผนการสอนวิทยาการคํานวณ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563
หนังสือรับรองเงินเดือนครู
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
ตัวอย่างไฟล์โครงงานคุณธรรม
ตัวอย่างการเขียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
Loading...