วันเสาร์, 15 สิงหาคม 2563

ดาวน์โหลดสื่อการสอน

แจกสื่อการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 จาก สสวท.
โหลดหนังสือเรียนภาษาไทย แก้ว กล้า ป.1-ป.6
ไฟล์แผนการสอนหลักสูตรใหม่
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษา ฉบับปรับปรุง
แจกพื้นหลังแผ่นพับพร้อมตัวอย่าง
ดาวน์โหลดคลิป เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 “Back to Healthy School” ฟรี
แผนการสอนวิทยาการคํานวณ2563
ดาวน์โหลด Infographic โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด
ดาวน์โหลดป้ายโควิด-19 สำหรับโรงเรียน
ดาวน์โหลดข้อมูลตารางออกอากาศ แผนการสอน สื่อ เฉลย ใบงาน คลิป DLTV
ดาวน์โหลดสื่อการสอนฟรี 630,000 สื่อการสอน
ดาวน์โหลดภาพระบายสี
ดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศและผังรายการ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563
กสศ. ผลิตสื่อให้ความรู้เรื่องโควิด-19 แบบ 4 ภาค 4 ภาษา
เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน DLTV ปีการศึกษา 2563
แจกฟรีรูปไอคอนเกี่ยวข้องกับ Coronavirus และ Covid-19 ให้ใช้กันฟรี ๆ
ดาวน์โหลดแผนการสอนตามหนังสือกระทรวงฯ ป.1-ป.6
DEEP แพลตฟอร์มด้านการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ โดย กระทรวงศึกษาธิการ
Home Learning สื่อดีๆ สื่อฟรีสำหรับหนู ๆ และผู้ปกครอง
เอกสารด้านสะเต็มศึกษา กิจกรรมและคู่มือช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3
เว็บสุ่มรายชื่อออนไลน์
สุ่มรายชื่อออนไลน์ RANDOM NAME PICKER
สื่อการสอน อาหารหลัก 5 หมู่
สื่อการสอน Power Point A-Z
แจกสื่อการสอนคำพื้นฐาน
แบบฝึกทักษะ การอ่าน-การเขียน วิชาภาษาไทย ป.1
สื่อการเรียนการสอนจำแนกตามประสบการณ์
ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาโค้ดดิ้ง Coding ป1- ป6,ม1-ม6
เอกสารเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดแผนการสอน
แจกรูปภาพระบายสี จำนวน 10,000 รูป
Loading...