หลักการเขียนหนังสือราชการ

0
28636

 หลักทั่วไปที่นิยมยึดถือในการเขียนหนังสือราชการ

1. เขียนให้ถูกต้อง
2. เขียนให้ชัดเจน
3. เขียนให้รัดกุม
4. เขียนให้กะทัดรัด
5. เขียนให้บรรลุวัตถุประสงค์

การเขียนให้ถูกต้อง
1.ถูกแบบ
2. ถูกเนื้อหา
3. ถูกหลักภาษา
4. ถูกความนิยม
5. ถูกใจผู้ลงนาม

เขียนให้ถูกแบบ
คือ การจัดทำหนังสือให้ถูกรูปแบบและโครงสร้างของหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ก่อนจะเขียนหนังสือติดต่อราชการจะต้องพิจารณาก่อนว่าจะใช้หนังสือแบบใดสำหรับติดต่อราชการ

เช่น
– รูปแบบและโครงสร้างหนังสือภายนอก
– รูปแบบและโครงสร้างหนังสือภายในรูปแบบ
– รูปแบบและโครงสร้างหนังสือประทับตรา

การเขียนให้ถูกเนื้อหา
เนื้อหาหรือข้อความของหนังสือราชการทั่วไปควรประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ส่วน ดังนี้
1. ส่วนที่เป็นเหตุที่ทำให้มีหนังสือไป
2. ส่วนความประสงค์ที่ทำให้มีหนังสือไป
3. ส่วนสรุปความ

ดาวน์โหลด คู่มือเขียนหนังสือราชการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here