แจกคู่มือสภานักเรียน จาก สพฐ.

0
1567

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรม “สภานักเรียน” ให้โรงเรียนได้นําไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย อันได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม รวมทั้ง หลักธรรมาภิบาล การมีจิตอาสาและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ อันส่งผลต่อคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคีเครือข่าย

ดาวน์โหลด คู่มือสภานักเรียน

ดาวน์โหลด : คู่มือสภานักเรียนต้นแบบ 2556

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here