จริยธรรมของครู

0
1667

จริยธรรมของครู

ความหมายของจริยธรรม

จริยธรรม(Ethics) มาจากคำว่า จริยะ+ธรรม

จริยะ หมายถึง ความประพฤติหรือกริยาที่ควรประพฤติปฏิบัติ

ธรรมะ หมายถึง คุณความดี

เมื่อนำสองคำมารวมกันจึงหมายถึง ความประพฤที่ดีงาม

จริยธรรมของครู หมายถึง ความประพฤติการกระทําตลอดจนความรู้สึกนึกคิดอันถูกต้องดีงามที่ครูควรประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและลูกศิษย์เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป

1. จริยธรรมต่อตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

2. จริยธรรมต่อบุตรธิดา เลี้ยงดูบุตรให้มีความสุข เหมาะสมกับฐานะตนเอง

3. จริยธรรมต่อภริยาหรือสามี ซื่อสัตย์ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

4. จริยธรรมต่อบิดามารดา ตอบแทนพระคุณท่าน เลี้ยงดูท่านให้สุขสบาย

5. จริยธรรมต่อลูกศิษย์ ให้ความรักต่อลูกศิษย์เหมือนกับบุตรของตน

6. จริยธรรมต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here