จริยธรรมสำหรับครู

0
5683

จริยธรรมสำหรับครู
จริยธรรม (Ethics) เป็นเรื่องของความรู้สึก เป็นจิตสำนึกของบุคคล เป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงามทั้งกายวาจาใจ เป็นปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมทางสังคม เป็นรากฐานของสันติสุขที่ยั่งยืน คนเป็นครูจึงควรต้องสร้างจิตสำนึกที่ดีงามให้เกิดขึ้นมนตนเอง ในสังคม ต้องซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพของตน

จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพครู มีดังนี้

1. จริยธรรมต่อตนเอง
2. จริยธรรมต่อบุตรธิดา
3. จริยธรรมต่อภริยาหรือสาม
4. จริยธรรมต่อบิดามารดา

5. จริยธรรมต่อลูกศิษย์ ครูต้องให้ความรักต่อลูกศิษย์เหมือนกับบุตรของตนเอง เพราะครูเปรียบเหมือนกับ บิดามารดาคนที่สองของศิษย์ ดังนั้น ครูต้องมอบความรักให้กับศิษย์ มีเมตตากรุณา มีความยุติธรรม ว่ากล่าวตักเตือนเมื่อศิษย์กระทำผิด ไม่เปิดเผยความลับของศิษย์เป็นต้น

6. จริยธรรมต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้