ดาวน์โหลด แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

0
3564

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ดังนี้

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

ดาวน์โหลด แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here