ครูเชียงราย | เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

เรื่องล่าสุด

คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล

คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล คูู่มืืืืืืืือการบริิิิิิิิหารโรงเรีีีีีีีียน ในโครงการพััััััััฒนาการบริิิิิิิิหารรููููููููปแบบนิิิิิิิิติิิิิิิิบุุุุุุุุคคล เล่มนีี้ี้ี้้ีี้ี้้ี้ สํานัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้ันพ้้ืืนฐานจััดทําขึ้ึ้น เพ่ื่ือให้โรงเรีียนในโครงการพััฒนาการบริิิิหาร รูููปแบบนิิิติิิบุุุคคล ตามประกาศสํานััักงานคณะกรรมการการศึึึกษาขั้้ั้ันพืืื้้้นฐาน ลงวััััันท่ี่ีี่่ีี่ ๑๑ ธััััันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ใช้เป็นแนวทางการบริิิหารและจัััดการสถานศึึึกษาในรูููปแบบนิิิติิิบุุุคคล ท้ั้้ัังการบริิิหาร ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลด้านการบริหารท่ัวไป เนื้อหาสาระของคู่มือ ประกอบด้วย บทที่ ๑ บทนํา บทที่ ๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษานิติบุคคล บทที่ ๓...

เทคโนโลยีกับการศึกษา

เครือข่ายสังคมออนไลน์

40,475แฟนคลับชอบ
147สมาชิก+1
577ผู้ติดตามติดตาม

เรื่องที่มีคนชมมากที่สุด

เรื่องล่าสุด

วิจัย

อาเซียน

ดาวน์โหลดหนังสืออีบุ๊ค มารู้จักอาเซียนกันเถอะ

หนังสืออีบุ๊ค มารู้จักอาเซียนกันเถอะหนังสือ เป็นหนังสือจาก จากกรมอาเซียนกระทรวงต่างประเทศ ประเทศไทย จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความเป็นมา พัฒนาการและความร่วมมือต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ดาวน์โหลดหนังสือ มารู้จักอาเซียนกันเถอะ เครดิตที่มา http://www.mfa.go.th/asean/

การบูรณาการอาเซียน กับวิชาต่างๆ

สวัสดีครับผม หลังจากที่ครูเชียงรายได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรม และศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนมาได้สักระยะหนึ่ง วันนี้ก็เลยอยากจะแนะนำที่แปลกไปอีกคือ การบูรณาการอาเซียน เข้ากับกลุ่มสาระต่างๆ วันนี้ก็เลยได้นำเสนอตัวอย่างการ การบูรณาการอาเซียน ให้ทุกท่านได้ลองนำไปปรับใช้กันดูครับผม แนวทางบูรณาการ  วิชาสังคม ศึกษา ก็นำเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอาเซียน วิชาภาษาไทย ก็ ฟัง พูด อ่าน และเขียนข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน วิชาศิลปะ จัดทำป้ายนิเทศ เรื่อง ภูมิหลังประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงาม วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังประชาคมอาเซียนจากอินเทอร์เน็ต ภาษาต่างประเทศ  ค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษและฝึกฟัง พูด อ่าน และเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียน ผมก็ขอยกตัวอย่างเพียงเท่านี้ครับผม...

คำถามเกี่ยวกับอาเซียน

คำถามเกี่ยวกับอาเซียน สวัสดีครับผม วันนี้ครูเชียงรายได้สรุปรวบรวมคำถามเกี่ยวกับอาเซียนมาฝากทุกท่านครับผม มันเป็นคำถามที่เราทุกคนจะต้องค้นหาคำตอบเพื่อที่เราได้จะทราบว่า อาเซียน คืออะไร มีความเป็นไปอย่างไร และเราควรทำอย่างไรเมื่ออาเซียนมาถึงครับ คำถามทั้งหมดนี้ครูเชียงรายไม่มีคำตอบให้ครับผม เหตุผลก็คือว่า “ถ้าหากมีคำตอบให้มันก็ไม่เกิดการค้นคว้า ไม่มีกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้กระทำ หรือปฏิบัติด้วยตนเอง เพราะตอนนี้เรายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนต้อง ได้คิด ค้นคว้า ได้แสวงหาคำตอบ ฝึกคิดฝึกค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ หาคำตอบด้วยตัวเอง แล้วให้ครูเป็นผู้แนะนำ ครับ” และวันนี้ครูเชียงรายก็มีคำถามอาเซียนมีทั้งหมด 22 คำถาม ให้ค้นคว้าหาความรู้ค้นคว้าหาคำตอบกันครับผม ว่าแล้วเราไปค้นหาคำตอบกันเลยครับผม คำถามเกี่ยวกับอาเซียน อาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศ และมีประเทศอะไรบ้าง อาเซียนก่อตั้งเมื่อไหร่...

ดาวน์โหลดเอกสาร ประวัติอาเซียน

  สวัสดีครับผม วันนี้ครูทำเชียงรายทำเอกสาร pdf ประวัติอาเซียน มาแจกให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดนำไปเผยแพร่เพื่อเป็นการศึกษาครับผม เราปริ้นไปให้อ่านก็ได้ครับ หรือจะเอาไปให้เด็กๆได้ศึกษาหรือคุณพ่อคุณแม่ คุณตา คุณยาย และท่านที่สนใจ ได้อ่านกันครับ เพื่อที่ว่าท่านจะได้รู้ว่า อาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ) มีที่ไปที่มาอย่างไรครับผม เพราะว่าตอนนี้เรื่องราวของอาเซียน มาแรงมากๆครับผม บางครั้งเราก็ต้องศึกษาให้รู้ไว้ครับ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประวัติอาเซียน ได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้ครับผม ดาวน์โหลด ประวัติอาเซียน มีข้อแนะนำเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่กล่องคอมเม้นด้านล่างเลยครับผม ขอบคุณครับ ^^

บล็อค

ดาวน์โหลด

เกี่ยวกับครู

Loading...