การศึกษา เทคโนโลยี บทความ วิจัยฯลฯ

หนังสือ คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย

29/10/2014

เมื่อปีหลายปีก่อน ผมเห็นเพื่อนครูที่เป็นอัตราจ้างด้วยกันมีโอกาสได้สอบบรรจุแข่งขันบรรจุเป็นครูผู้ช่วย ในขณะนั้นผมไม่มีโอกาสได้สอบเนื่องจากวิชาเอกฯ กดถูกใจ หรือ แชร์ :

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน

28/03/2015

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน เกณฑ์การให้คะแนน   ดี  ให้  2        พอใช้  ให้  1       ควรปรับปรุง  ให้  0 เกณฑ์การประเมิน     การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้  1  ขึ้นไป เกณฑ์  การสนใจในการตอบคำถาม ความกระตือรือร้น การแสดงความคิดเห็น คะแนนรวมพฤติกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 กดถูกใจ หรือ แชร์ :

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

21/03/2015

จาก พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546 ได้กำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาที่ทำหน้าที่สอน ต้องมีวุฒิทางการศึกษา คุรุศาสตร์ตามมาตรฐานวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยฯลฯ จึงได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูเพื่อรองรับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูขึ้นตามมาตรฐานหลักสูตรที่คุรุสภากำหนด ชื่อปริญญา: ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) Graduate Diploma (Teaching Profession) ชื่อย่อ: ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) Grad.Dip (Teaching Profession) ข้อมูลเพิ่มเติม เว็บไซต์ คุรุสภา http://www.ksp.or.th/ กดถูกใจ หรือ แชร์ :

ดาวน์โหลด แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

19/03/2015

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ดังนี้ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ ดาวน์โหลด แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   กดถูกใจ หรือ แชร์ :

อบรม สัมมนา ประเมิน ประกวด งานพิเศษของครูไทย

16/03/2015

ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอม คุณครูหลายท่านคงจะพอมีเวลาว่างอยู่บ้างที่จะเตรียมแผนจัดการเรียนการสอนหรือเตรียมสื่อการสอนต่างๆให้ลูกศิษย์นักเรียนของเรา ได้เรียนรู้และศึกษาในปีการศึกษาใหม่กันใช่ไหมครับ  กดถูกใจ หรือ แชร์ :

เครื่องมือวัดผลทางการศึกษา

12/03/2015

เครื่องมือวัดผลทางการศึกษา แบบทดสอบ แบบวัด หรือเครื่องมือสําหรับในการวัดและประเมินผลทางการศึกษาที่ดี ควรมี กดถูกใจ หรือ แชร์ :

มือถือซัมซุงหาย อย่าตกใจเรามาตามหามือถือด้วย Find my mobile กันเถอะ

11/03/2015

มือถือซัมซุง(samsung)หาย อย่าตกใจเรามาตามหามือถือด้วย Find my mobile กันเถอะ ก่อนอื่นเราต้องลงทะเบียนก่อนนะครับ เข้าไปที่ https://findmymobile.samsung.com/login.do  กดถูกใจ หรือ แชร์ :

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการแก้ปัญหา และการเขียนอัลกอริธึมโปรแกรม

10/03/2015

ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการแก้ปัญหา และการเขียนอัลกอริธึมโปรแกรม 1. เหตุใดเราจึงต้องพัฒนาหน่วยงาน ทางด้านเทคโนโลยีภายในองค์กร ก.   เพราะการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของโลก ข.  เพราะเทคโนโลยีคือส่วนหนึ่งในชีวิต ค.   เพิ่มความสามารถในการทำงานขององค์กร ง.  ถูกทุกข้อ กดถูกใจ หรือ แชร์ :

หลักในการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน

24/02/2015

หลักในการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน           เมื่อครูผู้สอนเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูผู้สอนต้องเขียนสรุปผลการวิจัย หากพบว่าผู้เรียนไม่เกิดการเรียนรู้ หรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ครูผู้สอนอาจต้องทำวิจัย ในชั้นเรียนซ้ำอีกครั้งหรือหลายๆครั้ง จนหว่าผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ หรือมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ตามเจตนารมณ์ตามหลักสูตรอย่างแท้จริง กดถูกใจ หรือ แชร์ :