การวิจัย

การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย

สิทธิ์  ธีรสรณ์ (2552, หน้า 60) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการวิจัย(Research Objectives) หรือ จุดมุ่งหมายการวิจัย (Research purposes) เป็นการระบุกิจกรรมหรืองานที่ผู้วิจัยต้องทำ ในอันที่จะได้มาซึ่งคำตอบในการวิจัย กดถูกใจ หรือ แชร์ :...
คลิกอ่านต่อ »
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่อง การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผู้รายงานนายไชยา วงค์เวียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปีที่ประเมิน 2557 กดถูกใจ หรือ แชร์...
คลิกอ่านต่อ »
การวิจัย

การศึกษาและจัดทำรายงานเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

การศึกษาและจัดทำรายงาน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เอกสารอ้างอิงทั่วไป ดรรชนีวารสาร รายการเอกสาร บทคัดย่องานวิจัย บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ กดถูกใจ หรือ แชร์ :...
คลิกอ่านต่อ »
ความประพฤติและการปฏิบัติวิชาชีพครู

อาชีพครู

อาชีพครู เป็นอาชีพที่น่ายกย่องและมีเกียรติ เป็นวิชาชีพชั้นสูง ถ่ายทอดความรู้ ด้วยวิธีการสอนการแนะนำแนะแนวจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนหลากหลายรูปแบบ มีความรักเมตตาศิษย์ เสียสละ อดทน หมั่นศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และที่สำคัญมีคุณธรรม มีอุดมการณ์ ยึดมั่นปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง กดถูกใจ หรือ แชร์ :...
คลิกอ่านต่อ »
บล็อค

รวมเรื่องเล่าจากบันทึก(ไม่ลับ)ของนักเรียนผ่านfacebook

ช่วงนี้ใกล้สอบปลายภาคแล้ว หลายวิชาก็ ใกล้จะปิดคอร์สกันแล้ว ในส่วนของผมก็เหลืองานชิ้นสุดท้ายที่จะให้นักเรียนทำครับ ซึ่งงานชิ้นนี้เป็นนอกเหนือจากมาตรฐานการเรียนรู้และชี้วัดครับ เมื่อใกล้จะสอบปลายภาค เมื่อนักเรียนเครียร์ส่งงานครบกันหมดแล้วผมจะให้นักเรียน เขียนบันทึกบอกความในใจในเรื่องต่างๆที่รู้สึก ซึ่งผมคิดว่าบางครั้งนักเรียนก็ไม่กล้าพูดกับครูเราตรงๆ ต้องใช้วิธีการเขียนเพื่อให้เขาได้แสดงความคิดและความรู้สึกออกมาครับผม วันนี้ขอยกตัวอย่างมาบางส่วนครับผม     กดถูกใจ หรือ แชร์ :...
คลิกอ่านต่อ »
เก็บมาฝาก

คํานวณบำเหน็จบํานาญง่ายๆภายใน 1 คลิก

สวัสดีครับผมวันนี้ครูเชียงรายจะมาแนะนำโปรแกรมที่ข้าราชการทุกท่านต้องสนใจแน่นอนครับผม เพราะว่าเกี่ยวข้องกับเงินเดือนและเงินที่ข้าราชการหลายท่านต้องได้รับ ซึ่งโปรแกรมนี้มีชื่อว่า โปรแกรมคำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการปกติ นั่นเองครับผม โปรแกรมนี้เป็นของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เราสามารถเข้าไปคำนวณแบบออนไลน์ได้ง่ายๆผ่านหน้าเว็บไซต์เลยครับผม  กดถูกใจ หรือ แชร์ :...
คลิกอ่านต่อ »
เก็บมาฝาก

การ Undo การขอใช้สิทธิกลับไปรับบำนาญตามสูตร พ.ศ.2494

การใช้สิทธิกลับไปรับบำนาญตามสูตร พ.ศ.2494 “การลาออก” (Undo)คือ การขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ซึ่งเป็นเรื่องระหว่างนายจ้าง (รัฐ) และลูกจ้าง (ข้าราชการ) สามารถศึกษา การ Undo การใช้สิทธิกลับไปรับบำนาญตามสูตร พ.ศ.2494...
คลิกอ่านต่อ »