การศึกษา เทคโนโลยี บทความ วิจัยฯลฯ

หนังสือ คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย

29/10/2014

เมื่อปีหลายปีก่อน ผมเห็นเพื่อนครูที่เป็นอัตราจ้างด้วยกันมีโอกาสได้สอบบรรจุแข่งขันบรรจุเป็นครูผู้ช่วย ในขณะนั้นผมไม่มีโอกาสได้สอบเนื่องจากวิชาเอกฯ กดถูกใจ หรือ แชร์ :

คู่มือการประเมินสมรรถนะครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16/04/2015

การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้โครงการไทยเข็มแข็ง ในเรื่องของการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ: กิจกรรมจัดระบบพัฒนาครูเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาครูรายบุคคล โดยการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนนั้น โดยมีรายละเอียดของการประเมินดังต่อไปนี้ กดถูกใจ หรือ แชร์ :

การบันทึกหลังการสอน

07/04/2015

การบันทึกหลังการสอน แสดงถึงความเป็น “มืออาชีพ” ของผู้สอน เป็นการสรุปและแสดงผลของการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ว่าสามารถจัดกิจกรรมได้บรรลุผลตามเป้าหมายการเรียนรู้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคใดบ้างที่ต้องแก้ไข มีพฤติกรรมของผู้เรียนใดบ้างที่ต้องพัฒนาอย่าง ที่สำคัญการบันทึกหลังการสอนสามารถนำมาศึกษาเป็นหัวข้อหรือปัญหาในการทำวิจัยในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี ดาวน์โหลด บันทึกหลังการสอน   กดถูกใจ หรือ แชร์ :

วิธีการพิมพ์ ตัวยก ตัวห้อย ใส่ในเอกสาร word

04/04/2015

หลังจากที่ผมได้แนะนำการใส่ตัวยกตัวห้อยในโปรแกรม word ในบทความ ใส่ตัวยก ใส่ตัวห้อย ในเอกสาร Microsoft Word 2013 ไปแล้วนั้น วันนี้ผมจึงได้จัดทำเป็นคลิปวีดีโออีกครั้งเพื่อให้ท่านที่ยังไม่เข้าใจได้ศึกษาอีกครั้งครับผม ซึ่งมันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับที่อยากทบทวนในเรื่องนี้   กดถูกใจ หรือ แชร์ :

รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อฝึกกระบวนการคิด นิทานพื้นบ้าน ชุด เรื่องเล่าจากผู้เฒ่าเมืองพาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

29/03/2015

ชื่อเรื่อง    :    รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อฝึกกระบวนการคิด นิทานพื้นบ้าน ชุด เรื่องเล่าจากผู้เฒ่าเมืองพาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กดถูกใจ หรือ แชร์ :

การใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง Food around the World สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

29/03/2015

ชื่อเรื่อง : การใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง Food around the World สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 36     กดถูกใจ หรือ แชร์ :

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน

28/03/2015

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน เกณฑ์การให้คะแนน   ดี  ให้  2        พอใช้  ให้  1       ควรปรับปรุง  ให้  0 เกณฑ์การประเมิน     การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้  1  ขึ้นไป เกณฑ์  การสนใจในการตอบคำถาม ความกระตือรือร้น การแสดงความคิดเห็น คะแนนรวมพฤติกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 กดถูกใจ หรือ แชร์ :

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

21/03/2015

จาก พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546 ได้กำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาที่ทำหน้าที่สอน ต้องมีวุฒิทางการศึกษา คุรุศาสตร์ตามมาตรฐานวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยฯลฯ จึงได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูเพื่อรองรับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพครูขึ้นตามมาตรฐานหลักสูตรที่คุรุสภากำหนด ชื่อปริญญา: ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) Graduate Diploma (Teaching Profession) ชื่อย่อ: ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) Grad.Dip (Teaching Profession) ข้อมูลเพิ่มเติม เว็บไซต์ คุรุสภา http://www.ksp.or.th/ กดถูกใจ หรือ แชร์ :

ดาวน์โหลด แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

19/03/2015

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ดังนี้ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ ดาวน์โหลด แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   กดถูกใจ หรือ แชร์ :